تغذیه در بیماران پیوند کلیه

درباره کتاب

با توجه به شیوع نارسایی کلیه و افزایش انجام عمل جراحی پیوند کلیه، لزوم توجه به پیوند کلیه و مراقبت‌های آن ضروری به نظر می‌رسد. عمل پیوند کلیه در حال حاضر بهترین راه درمان بیماران با نارسایی پیشرفتة کلیه است و شاید حفظ کلیة پیوندی مهم‌ترین قسمت این درمان باشد. از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در حفظ تداوم پیوند مؤثر باشد، رعایت اصول تغذیة صحیح بعد از پیوند می‌باشد. کتاب "تغذیه در بیماران پیوند کلیه" می‌تواند به بیماران کمک کند تا با توجه به اصول تغذیه و انتخاب روش صحیح زندگی به حفظ و تداوم کلیة پیوندی خود کمک نمایند.

عنوان کتاب:

تغذیه در بیماران پیوند کلیه

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی

نویسندگان:

دکتر محسن نعمتی
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسعود شخص کالائی