تدابیر تشخیص و درمانی برای دیس لیپوپروتئینمیا

درباره کتاب:

در دهه‌های اخیر، شیوع اختلالات چربی خون در برخی جوامع غربی ۷۰ درصد و در ایران، شیوع این اختلالات را بیش از 5۰ درصد گزارش نموده‌اند و هم‌چنین در اکثر کشورهای جهان، جهت درمان و مدیریت اختلالات چربی خون به منظور پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی در جوامع مختلف کلینیک چربی خون وجود دارد که متأسفانه خلاء وجود چنین کلینیکی در ایران به شدت احساس می‌شود. ترجمة کتاب حاضر به منظور کمک به تدابیر تشخیصی و درمانی بیماران دیس لیپوپروتئینمیا از طریق درمان‌های نوین و تغذیه‌ای می‌پردازد.

عنوان کتاب:

تدابیر تشخیص و درمانی برای دیس لیپوپروتئینمیا

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی

نویسندگان:

بلسینگ و همکاران

مترجمین:

عباس حشمتی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مجید غیور مبرهن
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محسن نعمتی
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد